تصویری زیبا از قله جهانبین در میان شکوفه های بهاری

ای کوه بلند مهر آیین  ****  ای شهره عالم ای جهانبین

ای برده فرو در آسمان سر  ****  ای مایه کبر و ناز و تمکین

زیباتری از هزار فردوس  ****  گویاتری از هزار تدوین