تصویری زیبا از زمین های کشاورزی منطقه بارقون در روستای راستاب