ترجمه فارسی و متن آواز آستاره صو از مسعود بختیاری (زنده یاد بهمن علاءالدین)

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین بد ز مو چه دیدی
که به شوگار شه سری نکشیدی

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین تندی پاته وردار
تا که تیغشتت بنه آخی تش به کار شوگار
تش به کار شوگار

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین نهلی شو بمهنه
زیتری درو که دی ریشه شو بکهنه

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین سر بکش زیواله
بل خروس بانگ بزنه آخی بیار کنه ماله
بیار کنه ماله

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین بیو دی وادیاری
آخه مو مندیرتم سر ز کُه دراری

آستاره صوه بوگوین و
آستاره صو بوگوین ویرت وا مو هم بو
ز شومی مندیرتم ولا چی مه نو

ستاره‌ی صبح

ستاره‌ی صبح (1) رو بگین بد از من چه دیدی
که به شب سیاه (2) سری نکشیدی

ستاره‌ی صبح رو بگین زود پاتو بردار (زود قدم بردار)
تا که درخشش نور تو بزنه آتیش به کار شب (2)

ستاره‌ی صبح رو بگین نذاری شب بمونه
زودتر در بیا که دیگه ریشه‌ی شب کنده بشه

ستاره‌ی صبح رو بگین سر بکش این طرف
بذار خروس صدا بزنه، بیدار کنه مال رو

ستاره‌ی صبح رو بگین بیاد دیگه پیداش بشه
آخه من منتظرتم سر از کوه در بیاری

ستاره‌ی صبح رو بگین حواست به من هم باشه
از شب منتظرتم والله مثل انتظار برای دیدن ماه نو


1- آستاره صو: ستاره‌ی صبح؛ آستاره صو یه ستاره پر نور هست که قبل از طلوع خورشید تا زمانی که آسمان یه کم روشن هم میشه، سمت مشرق دیده میشه. در واقع هنگام سپیده صبح پر نور هست. معمولا زمانی که ساعت نداشته باشید با دیدن این ستاره متوجه میشید که کمی بعد تر هوا روشن میشه.
در واقع این ستاره خبر از صبح میاره و نوید صبح هست
2- شوگار: شوگار به معنی امتداد شب از شروع تا پایان آن است. یعنی تاکید بر تسلط و امتداد شب و صفات شب گونه اش دارد. منظور از این تمثیل و کنایه امتداد سیاهی حاکم بر ایّامیست که شاعر و یا خواننده از آن می نالد.
شه: سیاه.